Umowa -miesięczny abonament

 Umowa uczestnictwa w zajęciach

1) B-Shape Sp. z o.o., ul.Marynarki Polskiej 14/5 80-557 Gdańsk, NIP

9571153316, REGON 524025490, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w

Gdańsku, KRS 0001010522, wysokość kapitału zakładowego

5.000,00 zł.

Niniejsza Umowa uczestnictwa w zajęciach tanecznych w B-Shape (dalej: “Regulamin”)

określa warunki świadczenia usług przez B-Shape Sp. z o.o. ,  (zwanej dalej

„Szkołą ”) na rzecz Kursantów i zawarcia między Szkołą i Kursantami.

2) Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Szkoła zapewnia uczestnikowi następujące warunki zajęć:

– nauczanie tańca oparte jest na naukowo opracowanym systemie poziomów;

– metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości kursanta;

– nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie

zawodowe;

– liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o kursie;

-Zajęcia realizowane są w roku szkolnym od dnia dołączenia uczestnika do zajęć do 26

czerwca 2025r. zgodnie z harmonogramem w załączniku nr1 , wyłączając dni, w których

wypadają: niepracujące święta państwowe i kościelne, okres między Wigilią Bożego

Narodzenia a Nowym Rokiem, Wielki Piątek,ferie zimowe

– zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły lub w formie zdalnej

(tzw. online)

-Osoby towarzyszące uczestnikom zajęć nie mogą przebywać na sali zajęć zgodnie z

wymogami szkół w których odbywają się zajęcia

– małoletni mogą korzystać z zajęć, jeżeli umowa zostaje zawarta przez opiekuna

małoletniego i wyrazi on zgodę na uczestnictwo małoletniego w zajęciach. Opiekun

małoletniego jest świadom ryzyka sportowego jaki niosą ze sobą zajęcia ruchowe i wedle

wiedzy opiekuna nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa

małoletniego w zajęciach

-w przypadku niedyspozycji prowadzącego zajęcia będą odrobione w formie najbardziej odpowiadającej danej grupie wiekowej

Szkoła i nauczyciel tańca ponoszą odpowiedzialność za dzieci od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. W przypadku odbioru dziecka ze świetlicy odpowiedzialność rozpoczyna się od momentu odbioru dziecka ze świetlicy i trwa do momentu jego odprowadzenia. Szkoła tańca oraz Nauczyciel nie ponoszą odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi po zakończeniu zajęć jak również w przypadku samowolnego opuszczenia sali przez dziecko. W przypadku spóźnień Rodzica lub opiekuna w odbiorze dziecka z zajęć, Szkoła tańca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową opiekę nad dzieckiem w wysokości 100 zł, za każdą rozpoczętą godzinę

Podczas zajęć nauczyciel może wykonywać zdjęcia bądź krótkie nagrania , które mogą być wykorzystane w celach szkoleniowych, reklamowych bądź mogą zostać przesłane do rodzica/ów w celach informacyjnych. Klient wyraża zgodę na użycie przez Z-dancing Kids oraz filmów na stronie www oraz mediach społecznościowych

– Opiekun małoletniego zobowiązuje się do opłacania stałej składki miesięcznej

(czesne)wynoszącej 149zł z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Składka miesięczna

nie może być pomniejszona z przyczyn nieobecności kursanta (wyjazdy, choroby, itp.), ze

względu na stałe koszty utrzymania szkoły tańca i kadry.(Ma on jednak prawo do odrobienia zajęć w dowolnej placówce gdzie odbywają się zajęcia organizowane przez Z-dancing Kids.)Wyjątkiem jest pierwszy miesiąc wraz z którym rozpoczynają się zajęcia, gdzie opłata dopasowana jest do ilości zajęć od momentu rozpoczęcia. W sytuacji opóźnienia w płatności składki miesięcznej (czesnego) Szkoła Tańca ma prawo wstrzymać uczestnictwo Ucznia w zajęciach do czasu uiszczenia brakujących opłat wraz z odsetkami, a po upływie 1 miesiąca od chwili opóźnienia, skreślić Ucznia z listy uczestników zajęć.

Pierwsze zajęcia są zajęciami pokazowymi, oznacza to iż każda osoba może przyjść na zajęcia i na ich podstawie zdecydować czy będzie kontynuować naukę. Jeżeli dziecku spodobają się zajęcia na umowie zostaną uwzględnione także zajęcia pokazowe. Cena za pierwszy miesiąc zajęć wynika z ilości proporcjonalnej np. jeśli dziecko rozpocznie naukę w środku miesiąca i zostaną do zrealizowania dwa zajęcia z czterech na umowie będzie widniała kwota proporcjonalna za zajęcia czyli np. 2/4 z kwoty 149 zł = 74.50 zł

– Opłata członkowska jest obowiązkowa dla każdego kursanta i nie podlega zwrotowi

3) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę

usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu

rezerwacji;

 1. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W

szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością

przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 1. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w

szczególności:

 1. naruszających dobre imię osób trzecich;
 2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
 3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
 4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
 5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

Uczestnik zajęć online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10

lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu ( 3,2 Mbps w obu kierunkach),

słuchawek i kamerki.

4) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług

drogą elektroniczną

Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela

ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy B-Shape Sp. z

o.o. regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w

Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.

2.Rezygnacja z zajęć następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 1. W przypadku umowy zawartej z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa, konsumentowi

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 1. W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą, którego przedmiot działalności gospodarczej

wynikający z danych zawartych w CEiDG nie jest bezpośrednio związany z niniejszą umową,

przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 1. Osoba określona w punkcie 4.3 albo 4.4 powyżej wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z

usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie jest świadoma, że z

chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi traci prawo do odstąpienia od umowy.

5) Tryb postępowania reklamacyjnego

1) Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu

cywilnego.

2) Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie na Kurs lub na stronie internetowej

www.zdancingkids.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział

Obsługi Klienta (adres email: biuro.bshape@gmaill.com), numer telefonu 537 537 053

(czynny w godz. 09:00–17:00, od poniedziałku do piątku).

3) Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na

papierze lub innym trwałym nośniku (w tym w formie wiadomości e-mail). .

4) Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. a) imię, nazwisko oraz aktualny adres Klienta
 2. b) aktualny numer telefonu
 3. c) aktualny adres e-mail klienta
 4. d) okoliczności uzasadniające reklamację
 5. e) żądanie klienta związane ze składaną reklamacją

5) jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji,

Szkoła może zwrócić się do Klienta o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie

dodatkowych informacji drogą mailową lub telefonicznie

6) Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie

na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od B-Shape

Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.Marynarki Polskiej 14/5 , informacji handlowych drogą

elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą

przetwarzane w celach związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy oraz

związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celu

archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 1) niezbędność do

wykonania umowy, 2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze, 3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale

niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być

przekazywane: 1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te

działają w naszym imieniu na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania

danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. Okres

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest

obliczany w oparciu o następujące kryteria: 1) czasu obowiązywania umowy, 2) przepisy

prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 3) okres,

który jest niezbędny do obrony naszych interesów. Osobie, której dotyczą dane osobowe,

przysługuje: 1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do

podpisania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA Oświadczam, że wyrażam

nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę dla B-Shape na zamieszczanie

i publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek oraz wypowiedzi

dzieci zarejestrowane na zajęciach tanecznych, pokazach, przeglądach, turniejach i

festiwalach tańca. Zgoda obejmuje publikację wizerunku na stronach internetowych

www.zdancingkids.pl Na portalu społecznościowym Facebook zarządzanym przez B-Shape

Sp. z o.o.(www.facebook.com/z-dancingkids)Załącznik nr 1