Regulamin konkursu

B-Shape Sp. z o.o., ul.Marynarki Polskiej 14/5 80-55 Gdańsk NIP: 9571153316
tel. +48 537 537 053, e-mail:b.shape.studio@gmail.com, www.zdancingkids.pl

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD W KONKURSIE „ZAPISY ON- LINE” organizowanego przez Z-dancing Kids
REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „ ZAPISY ON- LINE”
§2
Do wygrania są: 2 TABLETY  10 WORKÓW, 5 KOSZULEK, 5 BLUZ
§3
Organizatorem konkursu jest B-Shape Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 14/5, 80-557 Gdańsk.
§4
Konkurs jest organizowany na terenie wszystkich miejscowości, w których prowadzone są zajęcia przez Z-dancing Kids.
§5
Termin zapisów ON- LINE wyznacza się od 01 września br. do 30 listopada br. ze względu na długi okres rekrutacji.
§6
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§7
Przystąpienie do losowania jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w losowaniu.
II. Warunki uczestnictwa
§8
Uczestnikiem konkursu może być rodzic, który wypełnił w roku szkolnym 2024/2025 formularz zgłoszeniowy ON- LINE na stronie internetowej www.zdancingkids.pl
§9
Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest wypełnienie deklaracji ON- LINE wraz z aktualnymi danymi osobowymi.
III. Nagrody
§ 2 TABLETY 10 WORKÓW 5 KOSZULEK 5 BLUZ
§ 11
Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
§ 12
Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
IV. Wyłonienie zwycięzców Losowania
§ 13
W losowaniu biorą udział tylko uczestnicy, którzy wypełnili w roku szkolny 2024/2025 formularz zgłoszeniowy ON- LINE.
§ 14
Nad prawidłowością przebiegu losowania będzie czuwać komisja w składzie:
1. WŁAŚCICIELKA FIRMY-ANNA BARLAK
2. MANAGER ANGELIKA JANOWIECKA
§ 15
Losowanie odbędzie się 03.03.2025R. r. w siedzibie w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 14/5, 80-557 Gdańsk, tel. ,kom.537 537 053, e-mail: b.shape.studio@gmail.com www.zdancingkids.pl
§ 18
Wyniki losowania zostaną ukazane na fanpage oraz stornie internetowej Z-dancing Kids w dniu 03.03.2025 r. 
Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie
(Dane na stronie w formacie: imię dziecka oraz pełna nazwa szkoły).

V. Postanowienia końcowe
§ 19
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator konkursu.
§ 20
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
§ 21
Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej www.zdancingkids.pl
§ 22
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie złożenia deklaracji ON- LINE.
§ 23
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.